16 maart Eerste fractie in de granen uitzonderlijk vroeg dit jaar

Door het zachte najaar is de vroeg gezaaide tarwe al goed ontwikkeld. Het gewas vraagt daarom om stikstof. Heel wat telers hebben eind februari al een kleine gift gegeven, anderen hebben de eerste fractie al volledig afgewerkt. De vuistregel is dat per ton tarwe ongeveer 25 kg N/ha nodig is. De plant kan over deze stikstof beschikken langs verschillende wegen:

  • De bodemvoorraad aan minerale stikstof na de winter
  • De mineralisatie van stikstof tijdens het groeiseizoen
  • De toegediende stikstof via kunstmest of dierlijke mest.

Hybridetarwe gebaat bij vroege N-bemesting

Door de vele neerslag in december en januari is de bodemvoorraad op veel percelen dit jaar matig tot laag. In functie van de voorvrucht moet dan ook meer of minder stikstof toegediend worden in de eerste fractie. Zo laten bijvoorbeeld suikerbieten een lagere reststikstof na dan aardappelen. Het wetgevend kader maakt het ook niet meer eenvoudig om in de tarweteelt te streven naar een maximale opbrengst. Het wettelijk toegelaten gebruik van stikstof dekt veelal de behoefte niet. Het is dus noodzakelijk dat elke kilogram stikstof optimaal benut wordt door de plant.

Hybriden vormen hierbij een grote meerwaarde. Dankzij een groot vertakt wortelgestel nemen zij efficiënt nutriënten en water op uit de bodem. In de praktijk wordt veelal tussen de 100 en 120 eenheden bemest in de eerste fractie. Door de al vroeg sterk ontwikkelde wortel van hybridegranen zal deze stiktof zeer efficiënt opgenomen worden. Meer nog dan bij klassieke granen kan de focus bij hybridegranen op de eerste 2 fracties gelegd worden. Naast de hoeveelheid benodigde stikstof is ook de vorm van de stikstofgift heel belangrijk. Nitrische stikstof zal veel sneller werken dan bijvoorbeeld ureum. Een tijdige en voldoende hoge gift begin maart is dus heel belangrijk. Zo zal de vroeg gezaaide ‘Hyking’ binnenkort beginnen oprichten waarna de uitstoeling zal stoppen.

Beperkte eerste fractie gegeven? Snel volgen met de tweede fractie!

In de week van 20 februari werden al heel wat percelen bemest. Een aantal graantelers kozen er gezien het zeer vroege tijdstip en het risico op verliezen voor om een eerder beperkte N-gift te geven. In de plaats van de traditionele 100 kg N per ha werd er dan 50-60 kg per ha bemest. Aan deze telers wordt aangeraden om de tweede fractie snel te laten volgen.

Zwavel

Het is bij deze bemesting ook van groot belang om zwavel toe te dienen. Zwavel is belangrijk voor de ontwikkeling van eiwit in de plant en bevordert de N-opname. Zwavelgebrek komt de laatste jaren steeds meer voor. De voornaamste reden hiervoor is dat de aanvoer de laatste jaren lager is dan de afvoer. Dit komt doordat de opbrengsten van veel gewassen toenemen en de depositie vanuit de lucht sterk is afgenomen. Daarnaast zal de natte winter die we hebben gehad de bodemvoorraad zwavel ook beïnvloed hebben.

Vroeg gezaaide Hyking kan bijna “verkort” worden

De vroeg gezaaide (oktoberzaai) hybridetarwe ‘Hyking’ heeft op veel plaatsen al een ver ontwikkeld stadium bereikt. De aar zit momenteel op 4-5 mm. We zijn dus nog even verwijderd van het stadium “aar op 1 cm” dat als het ideale moment geldt om een groeiregulator toe te passen. De tarwe is ondertussen wel stevig aan het groeien. Houd uw velden dus vanaf nu goed in de gaten en laat u niet verrassen.

L'épi de la variété de blé hybride Hyking, semé à la mi-octobre, mesure actuellement environ 4-5 mm. La photo a été prise à Zwalm en Flandre orientale.
De aar van de midden oktober gezaaide hybridetarwe ‘Hyking’ zit momenteel rond de 4-5 mm. De foto werd genomen in het Oost-Vlaamse Zwalm.

Ontwikkelingsstadium hybridetarwe

Hyking le 15 mars à Zwalm (date de semis 15 octobre)
Hyking op 15 maart in Zwalm (zaaidatum 15 oktober)
Hyacinth le 26 février à Zwalm (date de semis 15 octobre)
Hyacinth op 26 februari in Zwalm (zaaidatum 15 oktober)

 

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang onze nieuwtjes in je mailbox.

    privacy Beleid.