Research

Research Limagrain

Limagrain heeft wereldwijd meer dan 100 onderzoekcentra. Deze liggen voornamelijk in Europa maar ook in andere continenten duiken steeds meer onderzoekcentra op. Het jaarlijks budget voor onderzoek benadert de 180 miljoen € per jaar. In samenwerking met andere partners loopt het budget op tot 250 miljoen € per jaar. Limagrain investeert hiermee jaarlijks 13 à 14% van zijn omzetcijfer in research. De reden is duidelijk. Nog sneller dan in het verleden wil Limagrain met genetische vernieuwing komen in mais en granen. Gezien het belang van deze gewassen rond de 500.000 ha (250.000 ha mais en 250.000 ha granen) draait, moet de landbouwer zo snel mogelijk gebruik kunnen maken van de nieuwste genetica. Deze brengt immers een duidelijk meerwaarde voor het bedrijf. Maar ook in koolzaad en zonnebloemen gaat het dezelfde weg op. Deze teelten zijn evenwel voor België minder belangrijk.

Verdelingsbedrijf Tiegem

Het onderzoekcentrum van de groep Limagrain in België is gelegen in het Zuid-Westvlaamse Tiegem. Deze locatie is reeds meer dan 50 jaar gekend als de research poot van het bedrijf Clovis Matton.
Het veredelingsbedrijf in Tiegem heeft een drietal functies

 1. Veredeling wintergerst
  Vooreerst is dit het veredelingsbedrijf van Limagrain voor wintergerst. Wintergerst blijft een vrij voorname teelt in België en deze teelt heeft vooral zijn belang in onze buurlanden zoals Frankrijk en Duitsland. De veredelingswerkzaamheden gebeuren daarom in nauwe samenwerking met Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.
 2. Rassenonderzoek wintertarwe, wintergerst en triticale
  Het veredelingsbedrijf in Tiegem fungeert ook als proefveldcentrum voor diverse graangewassen. Zo worden jaarlijks honderden nieuwe tarwelijnen getest op hun geschiktheid voor ons klimaat en onze bodemomstandigheden. Op die manier is Limagrain/Clovis Matton perfect in staat om alle rassen te testen op hun landbouwkundige waarde voor de Belgische graanteler. Of een ras veredeld is in Frankrijk of in Duitsland speelt hierbij geen rol.
 3. Productie prébasiszaden van diverse graanrassen
  Het veredelingsbedrijf te Tiegem wordt ook is ook een productiesite voor alle producties met een meer dan gewone complexiteit. De productie van pre-basiszaad is een duidelijk voorbeeld.
 4. Demonstratievelden
  Op het veredelingsbedrijf in Tiegem worden ook talrijke demonstratievelden aangelegd. Het betreft volgende gewassen:
 • Granen: tarwe, gerst, triticale, spelt.
 • Mais: kuil – en korrelmais
 • Suikerbieten
 • Voederbieten
 • Grassen (blijvend en tijdelijk grasland)
 • Groenbemesters (gele mosterd, bladrammenas, phacelia, japanse haver, enz…)
 • Mengsels voor biofumigatie
 • Groenvoeders (klavers, luzerne …)

Jaarlijks worden in juni diverse proefveldbezoeken georganiseerd voor alle graantelers. Ook alle proefveldhouders, pers, handelaars en belangrijkste landbouwscholen komen jaarlijks op bezoek om zich te vergewissen van de nieuwste evoluties op variëtaal en cultuurtechnisch vlak.

EMD Locatie

De site Tiegem zal ook actief zijn als onderzoekscentrum voor kuil- en korrelmaïs in het EMD kader. EMD staat voor European Marketing en Development. De EMD proeven hebben als doel de waarde van de nieuwe hybriden uit te testen voor onze bodem- en klimaatomstandigheden.
Tiegem is intussen ingelijfd als een belangrijke EMD locatie voor België. De andere EMD locaties in België zijn Ieper (zwaardere zandleem), Gent (lichtere bodem) en Mons (leem). De EMD activiteit in maïs kadert in het globale EMD netwerk voor Noord-West Europa met verschillende locaties in Noord-Frankrijk, Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

Productiecentrum en centrum

Net als in het verleden is Tiegem ook de locatie waar jaarlijks meer dan 1.000 geïnteresseerden uit de sector op bezoek komen om zich te vergewissen van de meest recente evoluties op variëtaal en cultuurtechnisch vlak. Vandaar dat in Tiegem uitgebreide demovelden worden aangelegd.

Onderzoekscentrum In Rilland

De Rillandse faciliteiten zijn verdeeld over twee locaties. Het hoofdgebouw met kantoren, laboratoria, groeikamers en diverse kassencomplexen is te vinden in de Fredericapolder. Een steeds groter deel van het veldwerk kan hier al in een vroeg stadium binnen op het laboratorium en in volledig gecontroleerde klimaatruimtes plaatsvinden. De regeneratie vanuit plantencellen of specifieke weefsels tot volwassen, reproduceerbare planten eist immers volledig te beïnvloeden groeiomstandigheden. Ook ziektetoetsen kunnen we onder deze omstandigheden efficiënt uitvoeren. Verder maken we er gebruik van zogenaamde merkerselectie. Hierbij kunnen we van zeer jeugdige planten of delen ervan al vrij vroeg in het selectieproces vaststellen of de gewenste eigenschappen al dan niet aanwezig zijn.
Een kilometer verder op, pal langs de Westerschelde, ligt de proefboerderij Schalkshoeve. Hier staan onze loodsen voor het verwerken en prepareren van proefveldzaad, de droging en opslag van producten en het stallen van allerhande proefveldmachines. De faciliteiten in Rilland beslaan zo’n 6 ha.

Kuilmaïsveredeling

De kuilmaïsactiviteiten vormen een substantieel onderdeel van het internationale maïskweekprogramma binnen Groupe Limagrain. Vanuit Rilland wordt de Noordwest-Europese klimaatzone bediend met vroeg afrijpende maïshybriden die een hoog opbrengstpotentieel combineren met een optimale verteerbaarheid. Het programma strekt zich uit van Passau in Zuid-Duitsland en Mons in Wallonië tot Skive in Noord-Denemarken en behelst vele proefvelden. Jaarlijks worden alleen al meer dan 30.000 verteerbaarheidsanalyses gedaan. Deze inspanningen leiden tot een onafgebroken stroom aan nieuwe veelbelovende rassen die jaarlijks voor de diverse aanbevelende rassenlijsten worden aangemeld.

Veredeling granen, olievlas en peulvruchten

Met de verhuis van het veredelingsstation in Lelystad worden in de vestiging in Rilland ook granen, olievlas en peulvruchten veredeld voor de markten Noordwest- en Centraal Europa alsook voor Canada en de VS. Voor België, Nederland en Frankrijk wordt ook vezelvlas veredeld. Het commercialiseren van de uit de verschillende programma’s voortkomende rassen geschiedt op licentiebasis.

Uienprogramma

Het uienprogramma in Rilland wordt uitgevoerd onder auspiciën van ons zusterbedrijf HAZERA (het vroegere Nickerson-Zwaan) in Made.
Hier worden uienhybriden ontwikkeld voor de Europese markt.

Personeel

Bij elkaar werken er zo’n 60 hooggekwalificeerde mensen op onze onderzoeksafdelingen in de Benelux. De centra kennen een zogenaamde multi crop-aanpak, waarbij de veredelingsafdelingen maïs, granen, peulvruchten, vlas en uien ondersteund worden door servicelaboratoria op botanisch, chemisch en biochemisch vlak en daarnaast op het terrein van weefselkweek, zaadkwaliteit en fytopathologie. Tezamen voeren zij jaarlijks wel een half miljoen testen voor verdere veredelingsactiviteiten in de kas en op het land.
Doel van dit alles: het ontwikkelen van nieuwe rassen die de landbouwer en groenbeheerder een belangrijke toegevoegde waarde leveren.