Doublet - dubbelresistent BCA 1 - 1 van de meest gezaaide groenbedekkers

Doublet – dubbelresistent BCA 1

Categorie:

Groenbedekker, LG Seeds

Beschrijving:

1 van de meest gezaaide groenbedekkers
  • 1 van de meest gezaaide groenbedekkers
  • Soort: Bladrammenas
  • Werking: multi-resistent: BCA, M. ch., M. fallax
  • Kg/ha: 20
  • Inzaaiperiode: 1 juli – 10 sept
testgegevens