08 februari Webinar LG Seeds – ons antwoord op uw vragen over suikerbieten

Zoals beloofd tijdens de uitzending van onze webinar zouden wij op korte termijn terugkomen met een antwoord op alle gestelde vragen over maïs, suikerbieten en het Europees landbouwbeleid. En dit waren er heel wat.

Hieronder vindt u alle vragen en antwoorden betreffende suikerbieten.

Hoe is de evolutie van het suikerbietenareaal gelinkt aan het financieel rendement van andere akkerbouwteelten?

Voor dit jaar verwachten we weinig verandering. Het areaal suikerbieten is de laatste jaren wat gedaald maar voor dit jaar lijkt dit niet het geval te worden. Mochten de gestegen graan- en korrelmaisprijzen standhouden in de toekomst, dan valt het niet uit te sluiten dat het areaal suikerbieten daalt. Uiteraard gaan we er hierbij vanuit dat de suikerbietprijs stabiel blijft op het niveau van vandaag. Als de suikerprijzen in de toekomst zouden aantrekken, dan is er grote bereidheid in België om meer suikerbieten te telen dan vandaag. Afhankelijk van de regio is er ook nog voldoende capaciteit om deze bieten te verwerken.

Zijn nematodentolerante rassen resistent tegen alle stammen van de nematoden?

Nematodentolerante suikerbietrassen zijn resistent tegen alle stammen van bietencysteaaltjes. Daarnaast zijn er nog soorten aaltjes zoals vrij levende aaltjes en wortelknobbelaaltjes. Hiertegen zijn de bestaande variëteiten echter niet resistent. Maar die aaltjes vormen algemeen ook geen (groot) probleem in de bietenteelt.

Als in Amerika 98% van de suikerbieten GGO’s (Genetisch Gemodificeerde Organismen) zijn, hoe kan het dan dat er nog geen GGO’s met cercosporatolerantie bestaan?

De bestaande GGO’s betreffen vooral resistentie tegen totaalherbiciden. Ziekteresistentie blijkt tot op dit ogenblik niet met GGO-technologie aangebracht te kunnen worden. Het gaat hier over een meer ingewikkelde procedure. Mocht het eenvoudiger zijn, dan zou het voor de VS de ideale oplossing zijn. Maar voor ons zou het niets veranderen omdat GGO’s niet toegelaten zijn.

Is droogtetolerantie een parameter getest door het KBIVB?

Vandaag is dit nog niet het geval. Het is evenwel niet uitgesloten dat dit wel gebeurt in de komende jaren. De rasverschillen zijn immers groot.

Wat is het verband tussen humusgehalte en suikergehalte?

Percelen die meer organische bemesting krijgen en dus ook hoger zitten in humusgehalte, hebben meer stikstof ter beschikking gedurende het groeiseizoen. Hier zullen de bieten dus minder snel afrijpen. Deze percelen maken gemakkelijker veel kilogram bieten, maar het suikergehalte ligt hier beduidend lager. Rijke rassen kiezen is hier dan ook de boodschap.

Hoe evolueert het teeltareaal in België voor suikerbieten? Wat is jullie mening in verband met de stijgende fytokosten voor de suikerbietteelt?

Het areaal is de laatste jaren gedaald. Dit zegt evenwel niets over de toekomst. Wanneer er positieve evolutie in de prijsvorming voor suiker komt, kan dit snel veranderen. Wat de stijgende fytokosten betreft, is er inderdaad een verklaring.  Het droge voorjaar 2020 maakte onkruidbestrijding in vele gevallen quasi onbetaalbaar. Een oplossing is de Smart Technologie met Conviso maar de rassen zijn nog niet op een voldoende hoog level.

Wat insecticidebehandelingen betreft, zien we een toenemend gebruik van volleveld-insecticiden, dit ten gevolge van de complexe regels met betrekking tot neonicotinoïden in de zaadomhulling. Gezien de regels van 2020 verlengd worden in 2021 – er komt dus geen versoepeling in 2021 – zullen ook dit jaar slechts 20% van de zaden omhuld zijn met neonics. Voor dit jaar wordt Gaucho 4F gebruikt.

 

Op de hoogte blijven?

Schrijf je in op onze nieuwsbrief en ontvang onze nieuwtjes in je mailbox.

    privacy Beleid.